Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

BILORA BELLA

Posted by Picasa

Spec­i­fi­ca­tions

Cam­era:Bilo­ra Bella
Man­u­fac­tur­er:Bilo­ra
Film:127
Film for­mat:6×4.5 cm
Lens:Achro­mat f/8
Shut­ter speeds:B—1/50s—1/100s
Aper­tures:f/8; f/11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου