Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

BILORA BELLA

Spec­i­fi­ca­tions Cam­era: Bilo­ra Bella Man­u­fac­tur­er: Bilo­ra Film: 127 Film for­mat: 6×4.5 cm Lens: Achro­mat f/8 Shut­ter speeds: B—1/50s—1/100s Aper­tures: f/8; f/11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου